คำขวัญเมืองไชยา

    พระบรมธาตุคู่เมือง              รุ่งเรืองพุทธศาสน์

    พุทธทาสปราชญ์โลก            สวนโมกขพลาราม

  ลือนามศรีวิชัย                 ผ้าไหมพุมเรียง

     ทะเลเคียงหาดทราย              แหล่งซื้อขายไข่เค็ม

Advertisements